d܃[XAnAnPn\z

ygbvzy\z

Y65 Yo܃I[J}[(GU)
X|T[hN


ߋTN̎Yo܃I[J}[(GU)̓f[^B

r
Pn͐sLB
Qn͓LB
Rn͐sLB

g
6g5g3gяʁB

R
kG Ab AkF Aˍ\ Agc яʁB


a Ar] A| Ap A яʁB


fB[vCpNg A}nb^JtF ALOJnn AXN[q[[ A[[Vbv яʁB

O
BN Acrb AˋL AcL ApdQ яʁB

lC
1 A3 A5 A2 A6 яʁB

r

Pnϐsw 60%


Qnϐsw 82%


Rnϐsw 55%g
g w Ot
P 12
Q 4
R 12
S 8
T 12
U 12
V 0
W 0

R
R薼 w Ot
kG 12
b 12
kF 8
ˍ\ 8
gc 6
4
iS 4
L 4
gcL 2


w Ot
a 12
r] 12
| 12
p 8
6
}h 4
G 4
`[ 2


n w Ot
fB[vCpNg 20
}nb^JtF 12
LOJnn 12
XN[q[[ 6
[[Vbv 4
[muC 4
XeCS[h 2

O
O w Ot
BN 12
crb 12
ˋL 8
cL 8
pdQ 8
Vc 6
`ib 4
Do 2

lC
lC w Ot
1 26
3 16
5 12
2 4
6 2


X|T[hN