d܃[XAnAnPn\z

ygbvzy\z

6 WImhjjdhtsQ΃Xe[NX(GV)
X|T[hN


ߋTÑWImhjjdhtsQ΃Xe[NX(GV)̓f[^B

r
Pn͐sLB
Qn͐sLB
Rn͐sLB

g
6g3g1gяʁB

R
L AiS Avr Ai Aq яʁB


|a A{L AF A쒆 Ar] яʁB


n[cNC ALOJnn An[rW[ AfB[vCpNg A}nb^JtF яʁB

O
Vn Ar ADyQ Ae AS яʁB

lC
1 A3 A2 A6 A5 яʁB

r

Pnϐsw 63%


Qnϐsw 65%


Rnϐsw 50%g
g w Ot
P 12
Q 6
R 12
S 6
T 2
U 16
V 0
W 6

R
R薼 w Ot
L 14
iS 10
vr 6
i 6
q 4
ˍ\ 4
bf 4
`V 4
c 2
c 2
ѓO 2
cN 2


w Ot
|a 10
{L 8
F 6
6
r] 6
FN 4
c 4
} 4
O 4
p 4
ږN 2
p 2


n w Ot
n[cNC 20
LOJnn 10
n[rW[ 8
fB[vCpNg 8
}nb^JtF 4
_CW[ 4
BNg[sT 4
NewApproach 2

O
O w Ot
Vn 20
r 12
DyQ 8
e 8
S 6
He 4
2

lC
lC w Ot
1 16
3 12
2 12
6 8
5 8
4 4


X|T[hN