pJpJn\z y S[X WIN5 DE uO z

yLꗗzy\z

Vt (fV) 2023
X|T[hN


ߋTN̓Vt (fV) 2023̓f[^B

r
Pn͐sLB
Qn͍LB
Rn͐sLB

g
4g2g6gяʁB

R
cӗT A AiS AL AĎRY яʁB


ؑN A AF Aa A֓ яʁB


n[cNC AfB[vCpNg AgDUO[[ AXeCS[h ALYi яʁB

O
}C ALs AG Aᒪr Ar яʁB

lC
4 A5 A1 A6 A3 яʁB

r

Pnϐsw 55%


Qnϐsw 45%


Rnϐsw 54%g
g w Ot
P 8
Q 14
R 0
S 14
T 8
U 12
V 2
W 2

R
R薼 w Ot
cӗT 10
8
iS 6
L 6
ĎRY 6
cN 6
lf 6
kF 4
RT 4
b 4


w Ot
ؑN 10
8
F 6
a 6
֓ 6
vۓc 6
G 6
p 4
rYw 4
2
e 2


n w Ot
n[cNC 22
fB[vCpNg 16
gDUO[[ 8
XeCS[h 6
LYi 4
XN[q[[ 2
LOJnn 2

O
O w Ot
}C 8
Ls 8
G 8
ᒪr 6
r 6
mx 6
푍r 4
4
^[R 4
t 2
_b 2
j[ 2

lC
lC w Ot
4 14
5 12
1 10
6 8
3 8
2 4
12 4


X|T[hN