pJpJn\z y S[X WIN5 DE uO z

yLꗗzy\z

mXe[NX 2023 ߋ
X|T[hN


ߋTN̐mXe[NX̓f[^B

r
Pn͐sLB
Qn͐sLB
Rn͐sLB

g
1g5g2gяʁB

R
iS AC Ac Aᕗ Ac] яʁB


ږN Ap A Ac Aؓo яʁB


GpCA[J[ AtI[\ ALOJnn AACnAiU[ An[cNC яʁB

O
Af ACr Atr A AL яʁB

lC
3 A1 A2 A8 A7 яʁB

r

Pnϐsw 61%


Qnϐsw 59%


Rnϐsw 63%g
g w Ot
P 14
Q 10
R 4
S 8
T 10
U 6
V 8
W 0

R
R薼 w Ot
iS 6
C 6
c 6
6
c] 6
ac 4
L 4
rY 4
RO 4
cN 4
lf 4
{h 2
RT 2
b 2


w Ot
ږN 6
p 6
6
c 6
ؓo 6
4
^ 4
i 4
R 4
{{ 4
͓m 4
{cD 2
2
c 2


n w Ot
GpCA[J[ 12
tI[\ 6
LOJnn 6
ACnAiU[ 6
n[cNC 4
lIj@[X 4
fB[vXJC 4
V{NXGX 4
ItF[ 4
XeCS[h 2
XN[q[[ 2
WO|Pbg 2
JlqL 2
RunAwayandHide 2

O
O w Ot
Af 36
Cr 12
tr 4
4
L 2
A^ 2

lC
lC w Ot
3 16
1 16
2 12
8 6
7 6
9 2
12 2


X|T[hN